Všeobecné informácie

Názov – III. onkogynekologický kongres

Dátum konania: 18. – 19. 1. 2019

Miesto konania: Hotel Yasmin****, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko https://www.hotel-yasmin.sk/sk/

Organizátor: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS)

Záštita: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ)

Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.