Všeobecné informácie

Názov – IV. onkogynekologický kongres

Dátum konania: 17. – 18. 01. 2020

Miesto konania: Hotel ROCA, Južná trieda 117, Košice https://www.hotelrocakosice.sk/

Organizátor: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS)

Záštita: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ)

Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.