Štruktúry kongresu

PREZIDENT KONGRESU A ODBORNÝ GARANT

MUDr. Jozef Adam, PhD

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice

prof. MUDr. Daniel Pella, Ph.D.

dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo

doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

prezident SGPS SLS

prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA

vedecký sekretár SGPS SLS

MUDr. Ján Varga, PhD. MSc.

vedecký sekretár kongresu

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

EDUMED n.o.
Bukureštská 7, 040 13 Košice
+421 907 623 906
edumed@edumed.sk
www.edumed.sk