Všeobecné informácie

Názov – III. onkogynekologický kongres

Dátum konania: 18. – 19. 1. 2018

Miesto konania: hotel ROCA, Košice, Južná Trieda 117, 040 11, www.hotelrocakosice.sk

Organizátor: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS)

Záštita: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ)

Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.