III. ONKOGYNEKOLOGICKÝ KONGRES

Dátum konania kongresu

18.-19. januára 2019

III. ONKO-GYNEKOLOGICKÝ KONGRES

Vitajte na oficiálnej stránke onko-gynekologického kongresu

III. ONKO-GYNEKOLOGICKÝ KONGRES

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA

po úspešnom druhom ročníku si Vás s úctou dovoľujem pozvať na III. ročník onkogynekologického kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 1. 2019 opätovne v priestoroch hotela ROCA v Košiciach.
Navodenie kvalitnej, komplexnej medziodborovej diskusie v oblasti onkogynekológie nás zaväzuje k udržaniu jej kontinuity a veríme, k zvyšovaniu jej kvality. V tejto snahe je koncipovaný aj odborný program kongresu a začlenenie workshopov do jeho štruktúr.
Organizátorom II. onkogynekologického kongresu je Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť (SGPS) a záštitu nad podujatím prevzala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ). Cieľovou skupinou je gynekológ – pôrodník, onkológ, rádiodiagnostik, patológ, genetik, ale aj chirurg.
Podujatie spadá do kontextu kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je certifikované s pridelením kreditov ARS CME
Tešíme sa znova na stretnutie v Košiciach.