II. ONKOGYNEKOLOGICKÝ KONGRES

Dátum konania kongresu

19.-20. januára 2018

II. ONKO-GYNEKOLOGICKÝ KONGRES

Vitajte na oficiálnej stránke onko-gynekologického kongresu

II. ONKO-GYNEKOLOGICKÝ KONGRES

Začíname od 9:30

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA

po úspešnom prvom ročníku si Vás s úctou dovoľujem pozvať na II. ročník onkogynekologického kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 20. 1. 2018 opätovne v priestoroch hotela ROCA v Košiciach.

Navodenie kvalitnej, komplexnej medziodborovej diskusie v oblasti onkogynekológie nás zaväzuje k udržaniu jej kontinuity a veríme, k zvyšovaniu jej kvality. V tejto snahe je koncipovaný aj odborný program kongresu a začlenenie workshopov do jeho štruktúr.

Organizátorom II. onkogynekologického kongresu je Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť (SGPS) a záštitu nad podujatím prevzala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ). Cieľovou skupinou je gynekológ – pôrodník, onkológ, rádiodiagnostik, patológ, genetik, ale aj chirurg.

Podujatie spadá do kontextu kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je certifikované s pridelením kreditov ARS CME

Tešíme sa znova na stretnutie v Košiciach,

MUDr. Jozef Adam, PhD.

Pozvánka